Om Digitala Värmland

En grundläggande nivå av digital kompetens är en förutsättning för att varje individ ska kunna vara en del av det demokratiska samhället. Tyvärr är det många som står utanför. 

Vår förhoppning är att digitalavarmland.se ska fungera som ett verktyg för oss som arbetar med digital delaktighet på bibliotek, skolor och inom andra verksamheter. Webbplatsen är ett forum med aktuella nyheter, inspiration och användbara tips. Det är också en plats för interaktion, för att ställa frågor och dela med sig av erfarenheter.  

Bakom digitalavarmland.se finns projekten “Digitalt först ” och “Till Dig – Tillgänglig Digitalt” som drivs av Region Värmland i samarbete med Länsstyrelsen Värmland.  

 

Digitala VärmlandHänder i projektetOm projektetGenomförande i Värmland

2018-2020 pågår biblioteksprojektet Digitalt först med användaren i fokus i hela landet. Projektet syftar till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. I slutet av projekttiden ska följande mål ha uppnåtts:

 • Sveriges folkbibliotekspersonal har utvecklat sina digitala kompetenser
 • Folkbiblioteken har etablerats som nav för digital kompetens och demokratisk infrastruktur

I Värmland drivs projekt “Digitalt först” av Region Värmland, avdelningen för kulturutveckling.

Parallellt pågår projekt “Digital delaktighet” (eller “Digi del”) om digital delaktighet som drivs av avdelning för regional tillväxt inom Region Värmland. Här anordnas ett antal inspirationsföreläsning för vissa målgrupper.

Medans “Digi del” ska hjälpa att skapa förutsättningar i de värmländska kommuner att lyfta frågan om digital delaktighet är “Digitalt först” ett sätt att förse framförallt folkbiblioteken med verktyg att möta utmaningarna som kommuninvånare har i digitaliseringens spår. Så att biblioteken kan vara det mänskliga ansikte i vår digitaliserad samhälle.

Värmland ska helt enkelt bli bäst i användningen av digitaliseringens möjligheter.

Den kombinerade projektpresentationen

Den här webbplatsen är del av projektet och ska tjäna som en av flera kanaler för att berätta och inspirera samt tillhandahålla en plattform för informationsutbyte.

Vardagsjuridik i biblioteken

Det är många olika frågor som bibliotekspersonal svarar på. I allt större omfattning rör det punkter som på en eller annat sätt rör juridiska aspekter. Biblioteken som del av den ...
Läs Mer

Ny statsitik: IT-handledningar och kurser

Idag släpps den nationella biblioteksstatistiken för 2019! Mellan 2018-2019 ökade antalet tillfällen för IT-handledningar och kurser med 23% - förra året skedde 14 676 sådana på Sveriges folkbibliotek! Ökningen gör ...
Läs Mer

Stora bris­ter i allmän­he­tens digita­la kunska­per – visar ny Novus under­sök­ning

Allmänhetens digitala kunskaper - hur står det till med dem egentligen? Jo, till exempel tycker 76% att det bästa med internet är tillgången till mycket information, men bara 19% vet ...
Läs Mer

Utbildning i Digital Transformation

I ramen av det nationella projekt Digitalt först med användaren i fokus har vi föremån att gå utbildning att bli coach i digital transformation ...
Läs Mer

Status Digitalt först Q4 2019: Framgångsfaktorer och hinder för digital kompetensutveckling

Projektet Digitalt först med användare i fokus går i sin tredje och sista år. Här finns några uppdateringar från den nationella projektledning ...
Läs Mer
Under 2018-2020 pågår ett nationellt digitalt kompetenslyft av landets folkbibliotekspersonal. Här kan du läsa om projektet och kommande aktiviteter i Värmland.

Satsningen går hand i hand med andra regionala och lokale insatser för en ökad digital delaktighet.

Den nationella digitaliseringsstrategin

Det övergripande målet i den nationella digitaliseringsstrategin är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att uppnå det övergripande delmålet har ett antal delmål satts upp. Två av delmålen är digital kompetens samt digital tillit som innebär att alla, utifrån sina förutsättningar, ska vara förtrogna med och känna trygghet till digitala verktyg och tjänster.

Tillgång till olika tjänster och verktyg som underlättar vardagen, men detta gäller inte för alla. Stora grupper av befolkningen befinner sig i ett digitalt utanförskap och upplever att tillgången till samhällsinformation och samhällsservice försämras då digitala tjänster i allt högre utsträckning ersätter tidigare manuella fysiska tjänster. En grundläggande nivå av digital kompetens är idag en förutsättning för att varje individ ska kunna vara en del av det demokratiska samhället.

Vadå digital kompetens?

I digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige som Digitaliseringsrådet publicerade 2018 står om digital kompetens:

Digital kompetens handlar dels om tekniska färdigheter som att använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet, som omfattar de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Denna definition är tillsammans med EU:s ramverk för digital kompetens, Digcomp 2.0, grunderna till projektets uppbyggnad.

Bibliotekens roll

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska, enligt bibliotekslagen, verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Den allmänna digitala kompetensen behöver ökas i takt med att det offentliga Sverige ökar sina digitala tjänster och sitt digitala skifte. Flyktingar och nyanlända behöver digitala snabbspår in i det svenska samhället. Allas kunskap om komplexiteten i det digitala sökandet behöver ständig uppdatering och vi behöver genomföra etiska diskussioner om hot och hat på internet.

Mediekunnigheten och källkritisk granskning behöver stå i fokus för utbildning och bildning. Kort sagt behöver Sverige ett digitalt kompetenslyft med användaren i fokus.

Målet med projektet

Målet är att öka användandet av digitala tjänster och verktyg. Särskilt fokus ska ligga på grupper i samhället som har en högre risk att hamna i den digitala utanförskap eller personer som inte använder sig av bibliotekets utbud och tjänster idag. Fokus ligger på bland annat äldre, människor med olika funktionsvariationer och nyanlända i Värmland genom att genomföra insatser som bidrar till att höja den digitala kompetensen och tilliten hos målgruppen.

En ökad digital kompetens och tillit hos målgruppen förväntas på lång sikt ha effekter på. Ökad delaktighet och självständighet i samhället för den enskilde innevånaren.

Projekt Digitalt Först

Biblioteken har en viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten. Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen (2013:801), verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag förmågan att bl.a. inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Medie- och informationskunnighet har därför blivit en allt viktigare kompetens för alla samhällsmedborgare oavsett ålder.

Regeringens projektdirektiv för projektet “Digitalt Först med användaren i fokus” utgår från För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.

Strategin innehåller fem delmål som ska bidra till en positiv samhällsutveckling: Digital kompetens, Digital trygghet, Digital innovation, Digital ledning och Digital infrastruktur. Nyckelord i strategin är: hållbar utveckling; starkt ledarskap, jämställdhet, mångfald.

Under rubriken Digital kompetens lyfts bibliotekens viktiga roll för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten. Digital kompetens som det är definierat i uppdraget, innebär bl.a. att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, d.v.s. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Syftet med projektet “Digitalt Först med användaren i fokus” är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att möjliggöra för folkbiblioteken att kunna svara upp till förväntningar och möta användarens (nya) behov avseende de digitala kunskapar och färdigheter.

De olika digitala kompetenserna delas in i fem områden:

 • Analysera och bearbeta data och information
 • Kommunikation och samarbete
 • Skapa digitalt innehåll
 • Säkerhet
 • Problemlösning

Folkbiblioteken

Folkbibliotekets roll i projektet är att skapa möjligheter för personalen att delta och utveckla digital kompetens och att förankra det i den egna kommunen så att det inte blir en isolerad aktivitet utan en del av kommunens digitaliseringsstrategi. Analysera kompetensbehov och planera utbildning i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och genomföra aktiviteter för allmänheten (individuell handledning, kurser etc.) med nära anknytning till kompetensutvecklingsinsatser, är något som sker på denna nivå.

Syftet med projektet Digitalt Först är också att minska det digitala utanförskapet i Värmlands län genom att erbjuda kommunerna insatser för att bredda möjligheterna att tillhandahålla utbildningsinsatser öka den digitala kompetensen, och tilliten till digitala tjänster i målgrupperna äldre över 65 år, funktionsnedsatta och nyanlända samt öka tillgängligheten till bibliotekens och samhällets digitala tjänster.

Detta då en grundläggande nivå av digital kompetens är en förutsättning för att varje individ ska kunna vara en del av det demokratiska samhället och är nyckeln till att förstå nyttan med en bredbandsuppkoppling, få tillgång till grundläggande användarvänlig samhällsinformation och samhällstjänster samt är en förutsättning för att kunna använda sig av digitala betaltjänster.

Digital kompetens som det är definierat i det nationella uppdraget för Digitalt Först, innebär bl.a. att individer är förtrogna med digital a verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Så här tänker vi genomförande av projektet Digitalt först i Värmland.

Spår 1: utbildning av bibliotekspersonal (och IT funktioner)

 • 75% av personalen utbildat (i enlighet med nationella Digitalt först målen)
 • Utbildningar i workshop-format.
 • Ambition är att genomföra minst 2-3 (vid behov/efterfråga fler)

Spår 2: Lyfta biblioteken eget digitalt innehåll

 • Tillhandahålla digitala skärmar i kombination med utbildning av bibliotekspersonal
 • Samla/skapa digital material för marknadsföring/bokfestivalen
 • Förbättring av material och manualer

Spår 3: Samordning av utbildningsinsatser genom bibliotek för kommuninvånare

 • Samordna befintliga insatser från studieförbunden och andra organisationer eller bistå att skapa nya med särskild fokus på prioriterade målgrupper
 • Erbjuda (ekonomisk) stöd till bibliotek/kommun att tillhandahålla rullande studiecirklar

Spår 4: (Digital) Medie- och informationskunnighet

 • stöd och samordning i form av kampanjer, utställningar, temadagar/veckor
 • Medverkan i eMedborgaverkan mm.
 • Särskild fokus på barn och ungdomar samt människor med annat modersmål än svenska

Spår 5: Digital skaparverkstad och Maker space

 • Verktygslådor och utbildning till bibliotek (t.ex. minidator, robotar, slöjd, 3d skriver, VR, AR)
 • Ökad samarbete med Mediacenter på Region Värmland

Innovationsspår

T.ex.

 • utbildningsmaterial/metod för användning av studieförbunden, bibliotekens egna utbildningar.
 • Hackathon på bibliotek
 • Mobil digital bibliotek

Självskattningstester

Som grund för projektets utformning och den kommande lärplattformen ligger bland annat ett självskattningstest kring digitala kompetenser, som är särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare. Testet består av 24 påståenden som du kan ta ställning till på en sjugradig skala.

Testet är anonymt, tar bara cirka 10 minuter att göra och är ett bra sätt att börja tänka på vad digital kompetensutveckling innebär för dig. Det är inget intelligenstest utan gjort för att identifiera bibliotekens styrkor och utvecklingsområden.

Självskattningstestet kan sägas ha syften på flera nivåer:

 • Individuell nivå: Det konkretiserar vad digital kompetens egentligen är och ger dig en individuell bild av dina styrkor och förbättringsområden.
 • På arbetsplatsnivå: I bakgrundsfrågorna ombeds du ange den kommun du är yrkesverksam i. På så sätt är det möjligt att göra en arbetsplatsanalys och använda det som ett underlag för att diskutera prioriteringar vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling.
 • På nationell nivå: Den totala datan från självskattningstestet kommer att utgöra ett underlag för prioriteringar kring de gemensamma lärresurser som kommer tas fram inom Digitalt först.

Det är Regionbibliotek Uppsala som har tillgång till datan. Lokal anonymiserad data distribueras till Kultur i Väst (och andra regionala biblioteksverksamheter) som ansvarar för analys, bearbetning och distribution till respektive bibliotek. Ingen obearbetad data kommer att distribueras tillbaka till biblioteken.

Har du frågor om detaljer i testet, hur datan hanteras etc. kontakta Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@regionuppsala.se. Om du har frågor hur Region Värmland kommer att jobba med resultatet av självskattningstestet, kontakta Kajsa heiko.bubholz@regionvarmland.se eller digitalt.bibliotek@regionvarmland.se.

190304_presentation bibliotek